นายกฤษณกร แท่นบัติ

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

นางประเทือง วงศาโรจน์

- หัวหน้างานวิชาการ -

นายอิสริย์ ศรีจงกล

- -

นางสาวพิมานมาศ ยอดพฤกษา

- -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ