กลุ่มงานสนับสนุน

นางสมปอง ยาเครือ

- ลูกจ้างประจำ -

นายประเทือง มีมาก

- ลูกจ้างประจำ -

นางสมปอง แก้วเขียว

- ลูกจ้างชั่วคราว -

นายสมศักดิ์ แซ่ลิ้ม

- ลูกจ้างชั่วคราว -

นางยุพิน แซ่ลิ้ม

- ลูกจ้างชั่วคราว -

นายสุขสวรรค์ มินทขัติ

- ลูกจ้างชั่วคราว -

นายบุญเลิศ ชำนาญพูด

- ลูกจ้างชั่วคราว -