นางสาวกาญจนา วงศ์ทองดี

[ Miss Kanchana Wongtongdee ]

นายธวัชชัย โพธิบัวทอง

[ Mr.Thawatchai Photibuatong ]กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ