นางสาวกาญจนา วงศ์ทองดี

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

- หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน -

นายอรรถชัย มัจฉาเดจ

- หัวหน้างานพัสดุ -

นายธวัชชัย โพธิบัวทอง

- หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ