นางปราณี นำพา

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

นายบรรจง เพนเทศ

- ผู้ช่วยงานวัดผล -

นางสาวสุภรณ์ ทับทิมทอง

- ผู้ช่วยงานอาเซียนศึกษา -

นายกฤตยชญ์ พลไชยะ

- หัวหน้างานทะเบียน/DMC -

นายวิริยะกิจ เกตุทอง

- -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ