นางอัญชลี เลิศพานิช

[ Mrs.Anchalee Lertphanich ]

นายธรินทร์พันธ์ วงศาโรจน์

[ Mr.Tharinphan Wongsarojana ]

นางชาลินี จันเจริญ

[ Mrs.Chalinee Chancharoen ]

นางสาวศานตมล โพธิ์ทอง

[ Miss Santamol Potong ]

นางสาวสุประภา แสนวันนา

[ Miss Suprapa Seanwanna ]

นางสาวปาลิตา อ้นสุข

[ Miss Palita Onsuk ]

นายรัตนาภรณ์ รัตนวิชัย

[ Mrs.Rattanaporn Rattanawichai ]

นางรัชนก เพนเทศ

[ Mrs.Rutchanok Penthet ]

นายธีรณัฏฐ์ แห้วเพ็ชร

[ Mr.Teeranut Haewphet ]กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ