นางอัญชลี เลิศพานิช

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

นายธรินทร์พันธ์ วงศาโรจน์

- หัวหน้าการเงิน -

นางชาลินี จันเจริญ

- ผู้ช่วยงานพัสดุ -

นางสาวศานตมล โพธิ์ทอง

- -

นางสาวสุประภา แสนวันนา

- -

นางสาวปาลิตา อ้นสุข

- -

นายรัตนาภรณ์ รัตนวิชัย

- -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ