นางชนากานต์ เจียมพล

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

นางสาวสอิ้งทิพย์ บรรเทิงจิตร

- ผู้ช่วยการเงิน -

- งานธนาคารโรงเรียน -

นางสาวธนาภรณ์ เกษี

- ผู้ช่วยการเงิน -

นายอนุพงษ์ ตาบสกุล

- ผู้ช่วยงานสารบัญ -

นายพีระพงค์ อุ่นภักดิ์

- -

นายยุทธนา ดวงจันทร์

- -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ