นางสาวเขมิกา จุฬารมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอรรถชัย มัจฉาเดช

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล สันธิสิริ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางประเทือง วงศาโรจน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอัญชลี เลิศพานิช

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิชัย เสลาหอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป