นางสาวสายฝน ภานุมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนพดล สันธิสิริ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางประเทือง วงศาโรจน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอัญชลี เลิศพานิช

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายวิชัย เสลาหอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล