นายวิชัย เสลาหอม

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

- หัวหน้างานอาคารสถานที่ -

นางสาวสุณิสา จินดา

- หัวหน้างานบุคคล -

นางสาวราตรี ภูริปัญโย

- หัวหน้างานทวิศึกษา -

นางรัชนก เพนเทศ

- หัวหน้าสำนักงานวิชาการ -

- ผู้ช่วยงานทะเบียน -

- ผู้ช่วยงาน DMC -

นายธีรณัฏฐ์ แห้วเพ็ชร

- หัวหน้างานสารสนเทศ -

- Web Master -

นางสาวเบญจพร แหวนเพชร

- งาน SAR -

- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ -

นางสาวสมฤดี ยอดเจริญชัย

- ผู้ช่วยงานอนามัย -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ