นายนพดล สันธิศิริ

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

นางสาวปิยะมาศ สุดพวง

- ผู้ช่วยงานห้องสมุด -

นายอรัญ ใยบัว

- ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ -

นางปราณี ใยบัว

- หัวหน้างานประกันคุณภาพ -

นางสาวกนกกร สุบินประเสริฐ

- ผู้ช่วยงานบุคคล -

นางสาวจาฏุพัจน์ เทศอ้น

-

นางสาวนรีรัตน์ นาวีว่อง

-กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ