นายชัยรัตน์ ทองจีน

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ -

นายมานะ ระหว่างบ้าน

- หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ -

นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์

- งานเวรประจำวัน -

นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์

- -

นางสาวสุดารัตน์ เตียะเพชร

- -กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

     ศิลปะ      ภาษาไทย      คณิตฯ        วิทฯ        Eng      สุขศึกษาฯ     การงานฯ     สังคมฯ