คณะกรรมการนักเรียน [Student Board ]

นางสาวณัฐฐา พวงเครือ

ประธาน

นายสหสวรรษ บุญเลิศ

รองประธาน

นายดนุพล หนูอ้น

รองประธาน

นางสาวนงนภัส ปัตทุมมา

รองประธาน

นางสาวจิตติมา สระทองมอญ

เหรัญญิก

นางสาวบุศรินทร์ ชอบทำกิจ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวสุชาดา ชูวิชัย

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวหนึ่งฤทัย มีทอง

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวณัฐพร พวงอ่อน

ผู้ช่วยงานวิชาการ

นางสาวกญญารัตน์ สุขเจริญ

ผู้ช่วยงานวิชาการ

นายพอพรรธน์ ชั่งเทียง

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวฐิติชญา คั้งยัง

ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวขนิษฐา เลี้ยจี่

ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาววิลาวรรณ ศรีคล้ายคำ

ผู้ช่วยงานปกครอง

นายพลธวัฒน์ ครุธฉ่ำ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายณัฐพล อินทร์รอง

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายธัญธรณ์ เสลาหอม

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายธัญบูรณ์ กัณฑะถ้ำ

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายวีรพงษ์ พันธ์เจดีย์

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายชยพล มากลัด

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายศราวุธ จันทราศรี

ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นายศรราม ทองศร

ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวเสาวนีย์ ผกาศรี

หัวหน้างานกิจกรรม

นางสาวอริสา สั้นเอี่ยม

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

นางสาวธนาพร น้อยบัวทิพย์

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

นางสาสวจิรวรรณ บัญยชัยเกียรติ

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

นางสาวภัทธิรา มีสุข

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุทธิดา ศรีกันทอง

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาวปณิชญา จันทร์ผ่องศรี

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาวอัยรินทร์ รื่นจิตร

หัวหน้างานปฏิคม

นางสาวอรทัย โครตแป

ผู้ช่วยงานปฏิคม

นางสาวกัลยา พลอาวุธ

ผู้ช่วยงานปฏิคม

นางสาวณัฏฐณิชา สายันห์

ผู้ช่วยงานปฏิคม

นางสาวพรพิมล ง่อมเขียว

เลขานุการ

นางสาวลัดดาวัลย์ กล้าหาญ

ผู้ช่วยเลขานุการ