กฎหมายที่เกี่ยวข้อง[ Download ]

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

[ Download ]

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

[ Download ]

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545

[ Download ]

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553

[ Download ]

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

[ Download ]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

[ Download ]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

[ Download ]

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540