คณะกรรมการสถานศึกษา [ School Board ]

1. นายฉัตรชัย ธนิกุล [ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

2. นางลำไย สุขก้อน [ กรรมการผู้ปกครอง ]

3. นายวิชัย เสลาหอม [ กรรมการผู้แทนครู ]

4. นางอารีย์ กงจก [ กรรมการองค์กรชุมชน ]

5. ส.จ.นิธิวรรธน์ ศิริจรรยาพงษ์ [ กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ]

6. นายบุญส่ง ใจชื่น [ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ]

7. พระอาจารย์ชัยณรงค์อุปสโม [ กรรมการพระภิกษุสงฆ์ ]

8. พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ(สุนันท์) [ กรรมการพระภิกษุสงฆ์ ]

9. กำนันประนอม อาจคงหาญ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

10. นายพรชัย ศรีทองเทศ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

11. นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

12. นายอลังการ เจริญสุข [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

13. กำนันสยาม พลับอินทร์ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

14. นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ [ กรรมการเลขานุการ ]

15. - [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]