คณะกรรมการสถานศึกษา [ School Board ]

1. นายสุวิทย์ เดชมาก [ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

2. นายสุบิน เจริญสุข [ กรรมการผู้ปกครอง ]

3. นายอรัญ ใยบัว [ กรรมการผู้แทนครู ]

4. นางสาวกนกวรรณ แสนชมพู [ กรรมการองค์กรชุมชน ]

5. นายนพรัตน์ ธนะชัยศรี [ กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ]

6. นายกุญชร สวนเพลง [ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า ]

7. พระมหาสุวรรณพงษ์ สุทนฺโต [ กรรมการพระภิกษุสงฆ์ ]

8. พระมหาสัมฤทธิ์ เตชธโร [ กรรมการพระภิกษุสงฆ์ ]

9. นายนัฐยุทธ ร่มโพรีย์ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

10. นายเฉลิมชัย ศรีถม [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

11. นายสมศักดิ์ เอี่ยวเลาเต่า [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

12. นายเลิศศักดิ์ พยาเครือ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

13. นายศรีชน สระทองมอญ [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]

14. นางสาวเขมิกา จุฬารมย์ [ กรรมการเลขานุการ ]

15. นายเฉลิม วันชะเอม [ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ]