" โรงเรียนบ้านคาวิทยา " โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมี นายณรงค์ โพธิ์มีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา รักษาการผู้บริหารโรงเรียน มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน ๖๐ คน มีครู – อาจารย์ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน ๕ คน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชูศักดิ์ ชมภูพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคา ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลบ้านคา อนุญาตให้ใช้อาคารหอประชุมของโรงเรียน เป็นที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา และให้ความอนุเคราะห์บ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายปฏิภาณ ทับประยูร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก   โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนบ้านคา(ประถม) มายังสถานที่ปัจจุบัน ในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ มีที่ดินตามหนังสือที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ ๖๙๐ มีพื้นที่ประมาณ ๔๑ ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา ได้มาโดยหลวงครอบครองมาแต่เดิม หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ น.ส.ล. เลขที่ รบ ๐๒๐๐   โรงเรียนได้จัดงานทำบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ซึ่งต่อมาโรงเรียนกำหนดให้วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนโดย นายอนันต์ บุญแต่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับนักเรียนชั้น ม.๔ และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ จึงเปิดสอนครบตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และใช้อักษรย่อ “บ.ว.” เป็นนามของโรงเรียน